தமிழ் வேதம்

வேதம்  -  தமிழ்ச் சான்றோர்களின் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த சிந்தனைகளின் பதிவே வேதம் ஆகும். இறைவனைப் பற்றி ஆழ்ந்து புதைந்து கிடைக்கின்ற அறிவை மறைத்துக் கூறிய மந்திரங்கள் அடங்கியவை தான் மறை, வேதம் என்று கூறப்பட்டன. 'வேதமொடு ஆகமம் இறைவன் நூல்' என திருமந்திரம் பகர்கிறது. தமிழ்ச் சங்கத்தை முதன்முதலில்…